MDI Grondrechten

Vrijheid van Meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid om je mening te geven of te publiceren zonder dat daar vooraf controle op wordt uitegeoefend door de autoriteiten of toestemming moet worden gegeven.
In Nederland is de vrijheid van meningsuiting verankerd in artikel 7 van de grondwet:

Artikel 7
1 - Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2 - De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

3 - Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

4 - De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt. In lid 3 staat: 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet'. Dit betekent dat in gevallen dat
er door het uitoefening van vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld een artikel uit het strafrecht wordt overtreden, er mogelijk sancties volgen. Dit is o.a. het geval bij het uiten van discrimininatie of aanzetten tot haat of geweld.